Δικαιούχοι και ποσά επιδότησης

Οι επιχειρήσεις δικαιούχοι του Προγράμματος μπορούν να λάβουν επιταγές (vouchers) διαφορετικής ονομαστικής αξίας, από 900€ έως 18.000€, με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία). Η κατηγορία της επιχείρησης προσδιορίζεται βάσει τις ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) του 2021 όπως δείχνει ο πίνακας που ακολουθεί :

 

(*) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ): Μονάδα Μέτρησης της Απασχόλησης σε μία επιχείρηση. Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ.

Στον αριθμό απασχολουμένων περιλαμβάνονται:

α) οι μισθωτοί

β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο

γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες

δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά οφέλη από την επιχείρηση

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΕ (Ενδεικτικό Παράδειγμα):

 ΕργαζόμενοιΜήνες απασχόλησης             Τύπος           υπολογισμούΕΜΕ
Πλήρης απασχόληση5125*(12/12)5
Εποχιακή πλήρης απασχόληση 5 μηνών252*(5/12)0,83
Μερική απασχόληση τριών ωρών ημερησίως για 12 μήνες712[7*(12/12)]*(3/8)2,63
Εξωτερικός συνεργάτης (π.χ. λογιστής) αμειβόμενος με ΤΠΥ1121 *(12/12)1

Συστήνεται να ζητήσετε από τον λογιστή σας να προσδιορίσει τις ΕΜΕ.

Αριθμός απασχολουμένων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων

1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.