Όροι και προϋποθέσεις

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

·  Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

·  Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής .

·  Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.

·  Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ.

·  Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ(θέσεις εργασίας). Για τις ανάγκες του προγράμματος οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των ΕΜΕ.

·  Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία,

·  Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση

·  τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

·  Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

·  Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.

·  Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.

·  Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),

·  Πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.

·  Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ