Χρονική διάρκεια και ημερομηνίες ορόσημα του προγράμματος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑιτήσεις ΧρηματοδότησηςΠραγματοποίηση αγορώνΗμερομηνία λήξηςΗμερομηνία ολοκλήρωσης
1από 22/6/2022, έως και 14/9/2022έως  30/11/202230/12/202231/1/2023
2, 3 & 4από 22/6/2022, έως και 14/9/2022έως 31/3/202328/4/202331/5/2023

για τους Δικαιούχους της κατηγορίας 1

Αιτήσεις  Χρηματοδότησης ειδικά για δυνητικούς δικαιούχους που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία, μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

για τους Δικαιούχους των κατηγοριών 2, 3 και 4

Αιτήσεις  Χρηματοδότησης ειδικά για τους δυνητικούς δικαιούχους που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες,  μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των εν λόγω κατηγοριών, μπορεί να γίνεται έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

Αξιολόγηση αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική και θα υλοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης:

  • Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ
  • Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ
  • Μήνες Λειτουργίας

Επιπλέον κριτήρια που αξιολογούνται εφόσον υπάρχουν :

  • Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3
  • Η έδρα της επιχείρησης σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή.

Η σειρά ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης δεν επηρεάζει την αξιολόγηση.

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του
Προγράμματος, λαμβάνιοντας υπόψη:

  • Τα υποβληθέντα στοιχεία εκ μέρους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων,
  • Τις διασταυρώσεις με τρίτα συστήματα του Δημοσίου.
  • Τον έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων σύμφωνα με τον Καν.1407/2013 De Minimis. 

Με την έκδοση της απόφασης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.